กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA และงานความเสี่ยง วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.  ห้องประชุมจรัส จันทร์ตระกูล อาคาร 1 ชั้น 4 โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง)

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบสื่อสารทางไกล Virtual Conference เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 2P Safety เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบงาน ในโครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563

  • เอกสารวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Hospital Safety Culture Survey (HSCS) เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบสื่อสารทางไกล Virtual Conference “เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 2P Safety เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบงาน”

HAI New Normal

  • เอกสารวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

เรียนรู้และเข้าใจระบบ National Incidents Reporting System

The Imperative of a Global Movement to Improve the Safety of Our Patients

  • เอกสารวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

Patient Experience and HA Standard I-3 & Standard III

ระบบการรับฟังผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ (Patient Experience Program : PEP)

จดโน้ตด้วยแผนภาพสามเหลี่ยมสีดำ

งานผู้ป่วยนอก

งานเทคนิคการแพทย์

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

งานห้องคลอด

งานห้องผ่าตัด

งานวิสัญญี

งานประกันสุขภาพ

 

 

 

ตอนที่ II – 1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ

ตอนที่ II – 2 การกำกับดูแลด้านวิชาชีพ

ตอนที่ III – ทีมดูแลผู้ป่วยสูตินรีเวช (PCT สูตินรีเวชกรรม

ตอนที่ III – ทีมดูแลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (PCT กุมารเวชกรรม)